Redcode - samouczek

Dużą pomocą przy pisaniu programu są komentarze i etykiety. Etykietą jest ciąg znaków alfanumerycznych zaczynający się literą. Etykiety mogą też zawierać znak podkreślenia (_) i służą do oznaczania nimi konkretnych komórek, co ułatwia orientację w programie, a także wprowadzanie poprawek w kodzie. Komentarzem jest każdy tekst po znaku średnika (;) aż do znaku końca linii. Są jednak wyjątki związane z pMARSem. Oto one:

Są jeszcze ;trace, ;break i ;debug, ale nie przytoczę ich (bo... ich nie używam ;).

Ważnym rozszerzeniem Redcode są tzw. pseudoinstrukcje, czyli instrukcje nie stanowiące "ciała" wojownika, ale sterujące kompilacją. Oto one (wyrażenia w nawiasach kwadratowych nie są wymagane):

pMARS ma ustalony zestaw operacji matematycznych i stałych używanych podczas kompilacji. Zawarte one są w pliku redcode.ref, podobnie jak spis rozkazów, modyfikatorów i trybów adresowania, a także pMARSowska gramatyka. Oto stałe:

A oto operacje matematyczne (w kolejności priorytetowej od najważniejszych):
  1. ! negacja logiczna, + liczba dodatnia, - liczba ujemna
  2. * iloczyn (mnożenie), / iloraz (dzielenie), % dzielenie modulo (reszta z dzielenia)
  3. + suma (dodawanie), - różnica (odejmowanie)
  4. == równość, != nierówność, < mniejsze, > większe, <= mniejsze równe, >= większe równe
  5. && "i" logiczne
  6. || "lub" logiczne
  7. = przypisanie wartości zmiennym
Dozwolone jest używanie nawiasów okrągłych w wyrażeniach matematyczno-logicznych.


Poprzedni